مسخ ديني Religious Monster

sketch 2018

One of my sketches as part of Faces of war collection, Sana’a 2018

سكتش مسخ ديني, ضمن مجموعة وجوه الحرب, صنعاء 2018